T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ALTINDAĞ - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

 

STRATEJİK PLAN

MİSYONUMUZ

Türk el sanatlarını araştırıp asıllarına bağlı kalarak evrensel boyutlarda güncelleştirip tanıtımını yaparak gelecek nesillere aktarabilecek girişimci, nitelikli, yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Geleneksel Türk kültürünü, yeni sanat dalları ile sentezleyip yaşatarak dünya çapında tanıtmak

 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alma

- Bilimi esas alma

-Türk kültürünü esas alma

-Demokratik tutum içinde olma

-Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanma

-Toplumun beklentilerine göre çalışma

-Dürüst ve şeffaf olma

-Empatiye dayalı ilişkiler kurma

-Gelişmeye yönelik her türlü öneriyi değerlendirme

-Sorumluluğu da başarıyı da paylaşma

-Her türlü değerlendirmelerde objektif olma

-Ortak aklı kullanma

-Takım ruhunu yaşatma

-Sürekli öğrenmeye ve sürekli gelişmeye açık olma

-Görüş farklılıklarına ve toplumun değerlerine saygı duyma

-Uzmanlığa saygı duyma


Stratejik Amaç ve Hedefler

 

Stratejik Amaç 1:

“ÖĞRENCİ BAŞARISINI EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK”

Stratejik Hedef 1.1: Öğrenci başarısını yükseltecek çalışmalar yapmak(Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri)

 

Performans göstergeleri:

-2010-2011 eğitim-öğretim yılında başarı ortalamasını %90’den %92’e çıkarılması  (Hedef:90, Gerçekleşen: 92)

-2011-2012 eğitim-öğretim yılında başarı ortalamasını %95’dan %98’ye çıkarılması   (H:95, G: 100 )

-2012-2013 eğitim-öğretim yılında başarı ortalamasını %100’de korunması          (H:100, G: 100 )

-2013-2014 eğitim-öğretim yılında başarı ortalamasını  %100’de korunması          

 

Stratejik Hedef 1.2.Öğrencilerin istihdam edilebileceği sektörle işbirliği içinde olmak ve mezun olduğu alanda öğrencileri istihdam etmek

 

Performans göstergeleri:

-Olgunlaşma Denklik Programlarında öğrencisi bulunan bölüm/dallardaki öğrencilerin istihdamının sağlanması

-Mezunlara yönelik talebe ilişkin sonuçlar

 

Stratejik Amaç 2:

“ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRMEK”

Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin başarılarını arttıracak, motive edici çalışmalar yapmak

 

Performans göstergeleri:

-Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı

-Üniversiteler ve eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliği/çalışma sayısı

-Yeni uygulamaya konulan programlar, yöntem ve tekniklerin sayısı

-Öğrenci ile ilgili memnuniyet anketinde yer alan “olumlu davranış kazanma” kriterinde iyileşme

-Öğrenci ile ilgili memnuniyet anketinde yer alan “işe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma” kriterinde iyileşme

 

Stratejik Hedef 2.2. Öğrencilerin başarı durumunu etkileyen faktörleri azaltmak (Öğrencilerin devam/devamsızlık durumlarının, sevk-rapor alma durumlarının en aza indirgenmesi)

 

Performans göstergeleri:

-Öğrenci devamsızlık oranları

-Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları

-Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları  

-Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları

-Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları

-Sağlık kuruluşlarından sevk alan öğrenci sayıları

-Rapor alan öğrenci sayıları

-Öğrencilerden gelen öneri/dilek sayıları

-Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları

-Öğrenci disiplin olayı sayısı

 

-Stratejik Hedef 2.3:Öğrencilerin okulda yürütülen çalışmalara katılım oranlarını arttırmak

 

Performans göstergeleri:

-Öğrencilerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım sayıları

-Öğrencilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranı

 

-Stratejik Hedef 2.4. Öğrencilerin kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak

 

Performans göstergesi:

-Öğrencilerin kütüphaneden yararlanma durumu (kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı, okunan kitap sayısı)

-Öğrencilerin bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma durumu ( bilgi işlem ve teknolojiden yararlanan öğrenci sayısı)

 

 

Stratejik Amaç 3:

“İLETİŞİM KANALLARINI ETKİLİ KULLANMAK”

Stratejik Hedef 3.1. Okul yönetimi, liderler, çalışanlar, öğrenciler arası iletişimi kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 3.2.  Okullar arası iletişim kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 3.3.  Kitle iletişimini kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

3.3.1.Mezunlarla iletişimi kolaylaştıracak çalışmalar yapmak (mezun öğrencilerin iletişim bilgilerini toplamak, mezunların istihdamını kolaylaştıracak iletişim faaliyetlerini düzenlemek, mezunların okul faaliyetlerine katılımını sağlamak)

3.3.2. Okulumuzdan Ayrılan/Emekli Olan çalışanlarla iletişim kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

3.3.3.Müşteriler/Hizmet Alanlar ile iletişim kolaylaştıracak çalışmalar yapmak (Müşteri iletişim bilgilerini toplamak, Müşteri Memnuniyet anketleri yapmak, Müşterilerin okul faaliyetlerine katılımını sağlamak)

3.3.4. İşbirlikçilerlerimiz/Ortaklarımız ile iletişimi kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

3.3.5.Okul/Bölüm tanıtımı, eğitim öğretim hizmetleri ve öğrenci kayıtları ile ilgili iletişimi kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

 

Performans göstergeleri:

-Çalışan ile ilgili  “iletişim”, “Kararlara katılım” , “Destek” , “Okulun İşletme Seçimi” kriterlerinde memnuniyet artışı, öneri sistemlerine çalışanların katılım oranlarında artış, çalışanlarca iletilen şikâyet sayısında azalma, şikâyetlerin dikkate alınma durumundaki sayıda artış, memnuniyet anketlerine çalışanların katılım oranlarında artış

-Öğrenci ile ilgili “Okul hizmetlerine ulaşma”, “İletişim”, “Dilek, öneri ve şikâyetler”, “Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri”, “Kararlara katılım” kriterinde memnuniyet artışı, öğrencilerce iletilen şikâyet sayısında azalma, şikâyetlerin dikkate alınması durumundaki sayıda artış, memnuniyet anketlerine öğrencilerin katılım oranlarında artış

-İşletme ile ilgili “iletişim”, “Dilek, öneri ve şikâyetler”, “Kararlara katılım”  kriterinde memnuniyet artışı, işletmeler tarafından iletilen şikâyet sayısında azalma, şikâyetlerin dikkate alınma durumundaki sayıda artış, memnuniyet anketlerine işletmelerin katılım oranlarında artış

-Okulun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili sonuçlarda artış

-İstihdam edilen mezun öğrenci sayısında artış

-Mezun öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere katılım sayısındaki artış

-İzlenen mezun öğrenci sayısındaki artış

-Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu

-Okulun Web sayfasında yer alan haberler ve duyurular sayısındaki artış

-Okulun Web sayfasına paydaşlar tarafından bırakılan dilek ve önerilerinde artış, şikâyet sayılarında azalma ve cevaplanma durumu

-Okulda yapılan duyuruların (duyuru sayısı) duyuruyu duyan çalışan sayısında artış

-Okulda iletişimi kolaylaştıracak sosyal, kültürel faaliyet sayısında ve katılım oranlarında artış

-Okul tanıtımı ile ilgili yapılan faaliyet sayılarında artış

-Okula kayıt yaptıran öğrenci sayısında artış

-Okula kayıt yaptırıp eğitim öğretimini yarıda bırakan öğrenci sayısında azalma

-Öğrenci, çalışan, paydaş şikayetleri sayısında azalma

-Çalışan, Öğrenci ve işletmelerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım oranlarında artış

-Okul-Aile Birliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranlarında artış

-Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her biriyle ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranlarında artış

-İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışmalarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlarda olumlu yönde artış

 

 

Stratejik Amaç 4:

“OKULUN FİZİKİ YAPI VE DONANIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ”

-Stratejik Hedef 4.1. Okulun fiziki alt yapısını, kaynaklarını koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak

 

Performans Göstergeleri:

-Öğrenci ile ilgili memnuniyet anketlerinde yer alan “ okulun fiziki ortamı”,  “sınıf ortamı” , “kantin, yemekhane”, “atölye eğitimi” kriterinde memnuniyet artışı, okulda iş kazası geçiren öğrenci sayısında azalma

-Çalışanlar ile ilgili memnuniyet anketlerinde yer alan “ okulda bulunan araç gereç ”,“okul ortamı” , “atölye ortamı ve donanımı”, “atölye eğitimi” kriterinde memnuniyet artışı, okulda iş kazası geçiren çalışan sayısında azalma

-İşletme ile ilgili memnuniyet anketlerinde yer alan “ okul atölye ve donanımının, araç-gereçlerinin yeterliği” kriterinde memnuniyet artışı

-Bina, donanım, araç-gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına ilişkin sonuçlar (sayısal veriler)

-Okulun fiziki yapısında yapılan iyileştirme sayısında artış  (sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar, hizmet birimleri, tuvaletler, park, bahçe, kantin, yemekhane, arşiv, depo)

Stratejik Hedef 4.2. Eğitim kalitesini yükseltici ve destekleyici çalışmalar yapmak

Performans göstergeleri:

-İşletme ile ilgili memnuniyet anketlerinde yer alan “ İşletmede çalışan/staj gören mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlığı” kriterinde memnuniyet artışı

-Öğrencilerin bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma durumu ( bilgi işlem ve teknolojiden yararlanan öğrenci sayısı)

-Eğitim kalitesini destekleyici teknolojik çalışmaların sayısı

-İş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı çalışmaların sayısı

 

Stratejik Amaç 5:

“ MESLEKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI ”

Stratejik Hedef   5.1 :Çalışanların mesleki, sosyal, kültürel ve bilimsel  gelişimini sağlayacak çalışmalar yapılması

Stratejik Hedef   5.2:Öğrencilerin  mesleki, sosyal, kültürel ve bilimsel  gelişimini sağlayacak çalışmalar yapılması

Stratejik Hedef   5.3:Misyonumuz, vizyonumuz ve sosyal sorumluluğumuz doğrultusunda akademik düzeyde çalışan kurum/kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılması

Stratejik Hedef   5.4: Çalışanların ve öğrencilerin mesleki, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarının   ödüllendirilmesi

 

Performans göstergeleri:

-Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar

-Okulda üretilen proje sayısı

-İşletmelerle ortak yürütülen proje/faaliyet sayısı

-Çalışan ile ilgili memnuniyet anketlerinde yer alan “ Kariyer geliştirme” kriterinde memnuniyet artışı

 

Stratejik Amaç 6:

OKULDA TOPLUMSAL, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Stratejik Hedef  6.1:Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin çalışmalar

Stratejik Hedef  6.2:Doğal kaynakların kullanılmasına ilişkin çalışmalar

Stratejik Hedef   6.3:Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik çalışmalar

Stratejik Hedef 6.4:Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği yapılan gönüllü çalışmalar

Stratejik Hedef  67.5:Özel eğitime ihtiyacı olanlarla toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin çalışmalar

Stratejik Hedef 6.6:Okul/kurumun diğer okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim ve paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili çalışmalar

 

Performans göstergeleri:

-Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin çalışma sayısı

-Doğal kaynakların kullanılmasına ilişkin çalışma sayısı

-Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik çalışma sayısı

-Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği yapılan gönüllü çalışmalar sayısı

-Özel eğitime ihtiyacı olanlarla toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin çalışma sayısı

-Okul/kurumun diğer okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim ve paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili çalışma sayısı

 

 
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.05.2014 - Güncelleme: 02.11.2017 22:10 - Görüntülenme: 1092
  Beğen | 0  kişi beğendi